Adatvédelmi tájékoztató

 Hatályos: 2018.05.01-től

1. Bevezető

A személyes adatok nyilvántartását a Szolgáltató (Pentamer Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, cégjegyzékszáma: 01-09-463045, székhelye: 1171 Budapest, Bánréve u. 19) végzi (a továbbiakban: Adatkezelő).

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ügyfelek személyhez fűződő jogait, a rögzített adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályoknak valamint jelen adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Az Ügyfél az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

2. A kezelt adatokkal kapcsolatos fogalmak, értelmezések (2011. évi CXII. törvény 3. § alapján):

Szolgáltató: Az 1. pontban meghatározott jogi személy, jelen szabályzatban meghatározott adatok alább részletezett feltételek szerinti kezelője, illetve feldolgozója.

Ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki Szolgáltatóval szerződést kötött, vagy kötni kíván. A fentiek túl a jelen szabályzat tekintetében Ügyfélnek minősül az is, aki a szabályzat tartalmának elfogadásával az ott meghatározottakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Személyes adat: az Ügyféllel kapcsolatba hozható adat – különösen az Ügyfél neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Ügyfélre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az Ügyfél nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. (így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése).

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Ügyféllel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Bizalmas adat: azon adatokat minősítjük, amelyekkel az Ügyfelet be lehet azonosítani.

3. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

3.1 A kezelt adatok köre

  • Az Ügyfél neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, átutalással történő díjfizetés esetén bankszámlaszáma
  • Nem természetes személy Ügyfél esetén az Ügyfél adószáma, cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint pénzforgalmi jelzőszáma
  • Az Ügyfél telefonszáma, faxszáma, elektronikus levelezési címe
  • Az Ügyfél címe, postázási címe, számlázási címe
  • Ügyfél által megadott kapcsolattartó neve, mobiltelefonszáma és elektronikus levelezési címe
  • Hírlevélre feliratkozó Ügyfél (leendő vagy jelenlegi) elektronikus levelezési címe

3.2 Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Ügyfél azonosításához személyes, általános illetve a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli.

Az Ügyfél és az általa megadott kapcsolattartó személyes adatai az Adatkezelővel való hatékony kapcsolattartás, a gyors ügyintézés érdekében kerülnek kezelésre. A hozzájárulás ahhoz szükséges, hogy az Ügyfél telefonon, elektronikusan és postai úton is intézhesse az ügyeit.

Az Ügyfelek részére történő számlázás és a hozzá kapcsolódó díjak beszedése, valamint az Előfizetői Szerződések ellenőrzése céljából is történik adatkezelés.

A havi rendszerességgel kiküldött hírlevelekre feliratkozók elektronikus e-mail címét Adatkezelő bizalmasan kezeli, Harmadik fél számára nem adja tovább semmilyen módon. A feliratkozás opcionális és szabad akaratból történik. Az Ügyfelek bármikor kérhetik e-mail címük törlését az adatbázisból.

3.3 Az Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelés a felek között létrejött szerződés megkötésének időpontjától valamint annak megszűnését követően a jogszabályokban meghatározott határidőig tart. Az Adatkezelő a nyilvántartásában kezelt adatokat a határidő után archiválja a szerverén, ezen adatokat a későbbiekben csak is kizárólag hatósági, bírósági jogviták rendezésének céljából adja át a megfelelő szervnek.

3.4 Adattovábbítás

Az Adatkezelő a nyilvánosság számára hozzá nem férhető adatokat csak hatósági, vagy bírósági megkeresésre, jogszabályban foglalt kötelezettségének teljesítése céljából adja ki. Az Adatkezelő a fent megjelölt célokon kívül más okból nem használja fel az Ügyfél által megadott adatokat. Az Adatkezelő harmadik személynek semmilyen formában nem szolgáltat ki adatot, az Ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül. Ez nem vonatkozik a szakhatóságok által törvényesen kért adatátadásra (pl. az esetleges jogviták rendezése céljából).

4. Az Ügyfél jogai

Az Ügyfél jogosult:

  • tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
  • kérni személyes adatai módosítását, helyesbítését,
  • kérni személyes adatai törlését (visszavonni hozzájárulását) vagy zárolását.

A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmekre Adatkezelő 30 napon belül, írásban válaszol. Az Ügyfél igényelheti az Adatkezelőnél az általa kezelt adatai módosítását, az Adatkezelő a módosítást elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az Ügyfelet.

Az Ügyfél adatainak törlési kérelme az érvényes szerződés felmondását jelenti, mivel a rendszerben tárolt személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatás kivitelezéséhez. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult megszüntetni Ügyfél folyamatban lévő megrendeléseit is. Amennyiben Ügyfél a szerződés megszűnése miatt költségtérítésre van kötelezve (pl. teljesítés időpontjához közeli felmondás), akkor ezen díj megfizetése után kerülnek a személyes adatok törlésre.

Ezen kérelmeket – az ügyféladatok biztonsága és az Ügyfél személyiségének védelme érdekében – csak az Ügyfél és kapcsolattartója részére teljesíti a Szolgáltató. Ennek érdekében Szolgáltató az Ügyfelet egyértelműen azonosítani törekszik adatainak egyeztetésével.

Az Ügyfélnek továbbá jogában áll továbbá bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

5. Adatbiztonság

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít számítógépes hálózatának és az ezen nyújtott szolgáltatások biztonságának garantálására, ennek érdekében a mindenkor elérhető legjobb szolgáltatás biztonsági technológiák közül az adott veszélyhelyzet, a biztonságot és a számítógépes hálózat egységét befolyásoló események és fenyegetések, valamint az esetleges sebezhető pontok megfelelő kezeléséhez szükséges, a veszélyhelyzettel, illetve  fenyegetésekkel  szemben  arányos védekezést  lehetővé  tevő  technológiákat  alkalmaz,  illetve Ügyfelei számára ezek használatát ajánlja.

A Szolgáltató által alkalmazott technológia védi az Ügyfél személyes adatait többek között a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozástól, vagy törléstől, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

6. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu